Общи условия

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които TIBOLAB предоставя стоки и услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.tibolab.com, по договаряне чрез електронна поща или друга кореспонденция между TIBOLAB и клиента.При окончателното оформяне на поръчката потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез окончателно потвърждение на поръчката от клиента.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на TIBOLAB не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия. Изображенията на сайта са с илюстративна цел. С цел непрекъснтото подобряване на предоставените стоки и услуги TIBOLAB си запазва правото да модифицира продуктите и/или техни компоненти, запазвайки обявената функционалност.
 4. След заявяване на поръчката от клиента чрез електронния магазин или по електронната поща, клиентът получава проформа фактура с подробности за сроковете и общата цена на поръчката. С получаването на потвърждение от клиента за съгласие с условията, посочени в проформа фактурата се счита, че договорът е сключен. Това действие има правно обвързваща сила.
 5. TIBOLAB си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в екстремални случаи на невъзможност за изпълнение поради липса на складова наличност на необходими компоненти и др. извънредни обстоятелства. В такива случаи TIBOLAB уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на TIBOLAB, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

  II. ДОСТАВКА
 6. TIBOLAB не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 7. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на TIBOLAB. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката TIBOLAB не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 8. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, TIBOLAB се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 9. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

  III. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
 10. Уредите и комплектите на TiboLab имат гаранционен срок в рамките на 1 година, ако повредите не са в резултат на неправилно транспортиране, съхранение и употреба (механичен удар или електрическо претоварване). Продуктите, производство на други фирми, могат да имат различен гаранционен срок, специфичен за всеки продукт.

  IV. ЦЕНИ
 11. Цените, посочени на сайта се отнасят за конкретния продукт и не включват опаковане и транспортиране до потребитяля. Допълнителните разходи зависят от местоположението на доставката и се посочват в проформа фактурата при договаряне на поръчката. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

  V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 12. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 13. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява TIBOLAB за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 14. Потребителят е длъжен да заплати цената на потвърдената от него поръчка. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Доставката е безплатна само в случай, че това изрично е посочено в потвърдената проформа фактура.
 15. Всеки потребител на сайта на TIBOLAB, независимо дали е клиент на TIIBOLAB се задължава при ползване на услугите да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от TIBOLAB стоки и услуги.

  VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА TIBOLAB
 16. TIBOLAB няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.
 17. TIBOLAB има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.tibolab.com.
 18. TIBOLAB има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. TIBOLAB не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.tibolab.com.
 19. TIBOLAB след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 20. TIBOLAB не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които TIBOLAB не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на TIBOLAB.

  VII. ИЗМЕНЕНИЯ
 21. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от TIBOLAB, която има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. TIBOLAB се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то TIBOLAB има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

  VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 22. Под «Потребител/клиент» се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.tibolab.com на своя компютър.
 23. Под «Поръчка» се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 24. Интернет магазина www.tibolab.com е собственост на TIBOLAB.
 25. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд (по регистрация на TIBOLAB), съобразно българското законодателство.

Продължи
Tърсене
Бързо търсене
 

Разширено търсене
Езици
Bulgarian English
Валути